Per a les llars d’infants...

 • Reconeixement social i administratiu dels i es professionals del cicle educatiu 0-3. 
 • Reconeixement del personal educador com a personal docent i, en conseqüència, del dret a percebre les retribucions que se’n deriven. Establiment del complement de tasques docents. 
 • Establiment de coordinacions retribuïdes (coordinació pedagògica i de prevenció de riscos).
 • Substitucions des del  primer dia. 
 • Promoció i oferta de places públiques suficients del cicle 0-3 per part del Departament d’Educació. 
 • Garantir anualment la mobilitat funcional i geogràfica, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària. 
 • Establir un sistema de permutes per al personal interí fix. 
 • Formació permanent específica.
 • Personal educador d’educació especial, en el cas de nens i nenes amb necessitats educatives especials, amb contractació directa del Departament d’Educació.
 • Suport de personal administratiu a les llars d’infants. 
 • Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut que permetin millorar les condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball. 
 • Elaboració de plans de prevenció de riscos psicosocials (estrès, assetjament psicològic, etc.). Revisions mèdiques anuals.
 • Garantir les adaptacions i els canvis de lloc de treball per motius de salut.
Número de visites avui: -