CICLES/PFI

Per al personal docent cossos A i B, de cicles formatius, PFI i monitors d’oficis... 

 • Estabilitat laboral de tot el personal que tingui un contracte laboral.
 • Cobertura de substitucions a partir del primer dia.
 • Fer possible la mobilitat de tots els col·lectius docents.
 • Dret a promoció i oferta pública. 
 • Equiparació retributiva amb el personal docent funcionari. 
 • Dret a gaudir dels permisos i millores socials que preveu el conveni. 
 • Assimilació de les condicions laborals i salarials d’aquest col·lectiu a les corresponents dels diferents cossos de docents. 
 • Formació permanent específica, equiparable a la formació permanent docent.
 • Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut i que permetin millorar les condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball. 
 • Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
 • Reducció horària, sense pèrdua de retribucions, en l’atenció directa a l’alumnat per al personal més gran de 55 anys. 
 • Garantir anualment la mobilitat funcional, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
 • Establir un sistema de permutes per al personal substitut interí. 
   
Número de visites avui: -