Com es pot votar per correu?

NORMATIVA PER PODER EXERCIR EL DRET DE VOT PER CORREU 

L’escrit de petició de vot per correu es podrà fer:

Des del 4/03/2019 per mitjà del portal ATRI. Una vegada iniciada la nostra sessió al portal ATRI caldrà anar al banner de les Eleccions Sindicals. A l’aplicatiu web caldrà indicar l’adreça postal on es vol rebre la documentació per votar per correu.

I també mitjançant l’enviament d’un correu certificat sol·licitant el vot per correu adreça a la Mesa Electoral Coordinadora de la corresponent circumscripció electoral provincial:
 
MESES ELECTORALS COORDINADORES       
CENTRE SEU    ADREÇA    LOCALITAT       

ST a Barcelona Comarques    Carrer Casp, 15    08010 - BARCELONA       
ST a Lleida    C/ Pica d'Estats 2    25006 – Lleida       
ST a Girona    Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Oficina d'Atenció Ciutadana)    17002 Girona       
ST a Tarragona    Carrer Sant Francesc, 7    43003 Tarragona     

  •  S’ha de presentar en una oficina de Correus en un sobre obert per tal que sigui segellat pel corresponent funcionari abans de ser certificada. El funcionari de correus ha de comprovar que coincideixen les signatures de l’escrit i la del DNI de l’elector/a en qüestió abans de segellar el document. L’escrit també pot ser presentat per una altra persona degudament autoritzada la qual haurà d’acreditar la seva identitat i la representació que diu ostentar.
  • El termini per fer-ho finalitza cinc dies abans de la data de votació.
  • La Mesa Coordinadora, una vegada comprovat que l’interessat/da està inclòs en el corresponent cens, li trametrà les paperetes electorals i el sobre en el qual ha de ser introduït la papereta que s’escolli.
  • L’elector, quan hagi rebut la documentació abans esmentada, escollirà una de les paperetes, la introduirà en el sobre, el tancarà i l’introduirà en un altre de més gran juntament amb una fotocòpia del seu DNI i, per correu certificat, el trametrà a la mesa coordinadora de la corresponent circumscripció electoral provincial.
  • Els vots per correu que es rebin en la corresponent Mesa seran custodiats pel Secretari/a de la Mesa que els donarà al/la  President/a en finalitzar la votació i abans de començar l’escrutini.
  • El/la  President/a obrirà el sobre exterior i, amb la fotocòpia del DNI, comprovarà que l’elector està inclòs en el cens i, si fos així i una vegada comprovat que no ha exercit de forma personal el seu dret de vot, introduirà el sobre de votació en la corresponent urna.
  • No es tindrà en compte la correspondència electoral que es rebi amb posterioritat a la finalització de la votació.
  • Si qui ha demanat el vot per correu, l’exerceix personalment ho haurà d’indicar a la Presidència de la Mesa la qual, una vegada exercit el vot de forma personal, li retornarà aquell que s’hagi pogut rebre per correu. Si encara no s’hagués rebut, es cremarà tan bon punt es rebi.

 

   
   
Número de visites avui: -