EEE

I per als educadors/es (EEE)  i auxiliars d’educació especial (AEE)...

 • Convocatòria d’oferta pública d’oposicions. 
 • Formació permanent específica.
 • Participació en els claustres amb veu i vot.
 • Substitucions des del primer dia. 
 • Adscripció del personal educador a la categoria B (A2 de l’EBEP).
 • Complement específic d’EE.
 • Distribució horària adequada per als/les AEE que faciliti una veritable coordinació amb el/la tutor/a, l’assistència als claustres, etc.
 • Recuperació de les 25 hores d’atenció directa per als/les educadors/es i redefinició de les tasques.
 • Plantilla d’auxiliars d’educació especial (AEE) pròpia del Departament, sense subcontractacions. 
 • Augment de la plantilla d’EEE fins arribar a una/un professional per aula als centres d’EE, a les aules d’EE i a les SIEI.
 • Aplicació del calendari escolar a tots els efectes.
 • Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut que permetin millorar les seves condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball. 
 • Reducció horària per al personal més gran de 55 anys, garantint el 100% de retribucions i que hi hagi una persona que cobreixi aquesta reducció. 
 • Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
 • Garantir anualment la mobilitat funcional, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
 • Establir un sistema de permutes per al personal laboral temporal.  
 •  
Número de visites avui: -