FISIOTERAPEUTA

 Per als i les fisioterapeutes i audioprotesistes...

 • Convocatòria d’oferta pública d’oposicions.
 • Cobertura de substitucions a partir del primer dia.
 • Formació permanent específica.
 • Ampliació de dotació de professionals en funció de la detecció de les necessitats de l’alumnat. 
 • Increment del complement de serveis educatius fins a l’equiparació total amb el personal funcionari del mateix nivell. 
 • Possibilitat d’assumir la coordinació de riscos laborals. 
 • Possibilitat d’accedir a la direcció dels serveis educatius.
 • Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut i que permetin millorar les condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball.     
 • Cobrament mensual dels desplaçaments. 
 • Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
 • Reducció horària, sense pèrdua de retribucions, en l’atenció directa a l’alumnat per al personal més gran de 55 anys. 
 • Garantir anualment la mobilitat funcional, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
 • Establir un sistema de permutes per al personal substitut interí. 
Número de visites avui: -