MÚSICA/DANSA

Per al personal docent  de música i dansa

Estabilitat laboral de tot el personal que tingui un contracte laboral.
Cobertura de substitucions a partir del primer dia.
Fer possible la mobilitat de tots els col·lectius docents.
Dret a promoció i oferta pública. 
Equiparació retributiva amb el personal docent funcionari. 
Dret a gaudir dels permisos i millores socials que preveu el conveni. 
Assimilació de les condicions laborals i salarials d’aquest col·lectiu a les corresponents dels diferents cossos de docents. 
Formació permanent específica, equiparable a la formació permanent docent.
Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut i que permetin millorar les condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball. 
Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
Reducció horària, sense pèrdua de retribucions, en l’atenció directa a l’alumnat per al personal més gran de 55 anys. 
Garantir anualment la mobilitat funcional, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
Establir un sistema de permutes per al personal substitut interí. 

Número de visites avui: -