Normativa

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors

Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors a l’empresa.

Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.

Conveni 135 de l’Organització Internacional del Treball, sobre protecció i facilitats dels Representants dels Treballadors i les treballadores a les Empreses.

Recomanació núm. 143 de l’OIT.

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Llei 36/2011, de 10 d’Octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social.

Número de visites avui: -