TEI

Per als tècnics i tècniques educació infantil (TEI)...

 • Convocatòria d’oferta pública d’oposicions.
 • Formació permanent específica dels/les TEI.
 • Participació en els claustres amb veu i vot.
 • Augment de les plantilles atenent les necessitats de cada centres: un/a TEI per cada aula de EI3.
 • Adscripció del personal TEI a la categoria B (A2 de l’EBEP).
 • Distribució horària que permeti dur a terme el treball a l’aula i que alhora faci possible assistir als claustres i a les reunions de cicle i de tutoria.
 • Aplicació del calendari escolar a tots els efectes.
 • Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut i que permetin millorar les seves condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball.
 • Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
 • Reducció horària en l’atenció directa a l’alumnat del personal més gran de 55 anys, sense pèrdua de retribucions. 
 • Garantir anualment la mobilitat funcional, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
 • Establir un sistema de permutes per al personal substitut interí. 
Número de visites avui: -